Poslanstvo, vizija, strategija in vrednote

Poslanstvo, vizija in vrednote Olimpijskega komiteja Slovenije

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS) temelji na spoznanju, da je šport pomembna prvina kakovostnega življenja v vseh pojavnih oblikah in okoljih in je prirejena vsem starostnim obdobjem življenja. Poslanstvo in vizija OKS sta pogojena z delovanjem njegovih članic in ustanoviteljic.

Poslanstvo OKS

Skupaj z mrežo povezanih športnih organizacij na nacionalni in lokalni ravni bomo zagotavljali razvoj in rast OKS – ZŠZ ob tem pa bomo izvajali naše poslanstvo krovne športne nevladne organizacije, ki skrbi za skladen razvoj vseh pojavnih oblik športa, skrbi za delovanje športnih organizacij, omogoča konkurenčnost slovenskih športnic in športnikov na mednarodnih tekmovanjih ter je z upoštevanjem vrednot vzor uspešnega nacionalnega olimpijskega komiteja.

Vizija OKS

OKS-ZŠZ je krovna športna nevladna organizacija, ki bo s strokovnim delom in poslovno odličnostjo ključno oblikovala nadaljnji razvoj športa v Sloveniji in bo vzor uspešnega nacionalnega olimpijskega komiteja v svetu ter med najboljšimi v jugo-vzhodnem delu Evrope.

Strategija

Kljub temu, da nekateri menijo, da slovenski šport nima strategije delovanja, je pred nam najnovejši dokument z naslovom Strategija OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023, ki je usklajena za Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023.

Vrednote OKS

Osnovno poslanstvo OKS – ZŠZ bomo uveljavljali z upoštevanjem zgodovine organiziranosti slovenskega športa in olimpizma ter ob spoštovanju vrednot:


Fair play
Fair play je v okolju športa izjemno pomembna vrednota. Fair play razumemo kot poštenost, spoštovanje pravil in drugih, strpnost, enakost in velja tako za športnike, trenerje, športne delavce kot tudi športne organizacije. Predstavlja tudi dosledno spoštovanje ničelne tolerance pri jemanju ali uporabi prepovedanih sredstev in substanc.

Odličnost
Z upoštevanjem vrednote odličnosti OKS-ZŠZ stremi k delovanju na najvišji možni ravni na vseh področjih. Tako pri poslovanju, kot pri zagotavljanju razvoja vseh segmentov športa. OKS-ZŠZ se bo zavzemal za stalni razvoj kadrov, pridobivanje in posredovanje znanja, strokovno izvajanje nalog, dinamičnost ter odzivnost na pobude in predloge.

Solidarnost

OKS-ZŠZ je krovna športna nevladna organizacija v Sloveniji, ki mora svoje naloge in poslanstvo izvajati v partnerstvu in sodelovanju z vsemi subjekti v slovenskem športu, še posebej članicami ter tudi v partnerstvu z organizacijam izven Slovenije. Spodbujati mora sodelovanje in odgovornost na vseh ravneh. Zagotavljati mora podporo športnikom,  športnicam, športnim organizacijam ter jim omogočiti enakovredne pogoje delovanja in razvoja.

Zdrav življenjski slog
Živeti zdravo in kakovostno preživljati prosti čas z vidika športa pomeni vključenost v športne aktivnosti, redno vadbo, udeležbo na športnih dogodkih. Zdrav življenjski slog ohranja posameznike in družbo vitalne, sposobne za delo, zmanjšuje zdravstvena tveganja in je vrednota, ki je pomembna za najširši krog populacije. Zagotavlja celovito osebno rast in kakovostno  življenje.

Tradicija
Šport in olimpizem imata bogato tradicijo. Ohranja se pravila, organiziranost, zgodovino. Razvoj športa je dolgotrajni postopek. Za doseganje rezultatov je potrebno razviti primerno organiziranost, kadre, imeti pogoje za delo ter skrbeti za skladen razvoj športnikov. Šport in olimpizem zato ne moreta biti podvržena interesom posameznikov ali manjšine ter političnim odločitvam in spremembam, ki ne stremijo k napredku in razvoju.

Trajnostni razvoj in skrb za okolje
Del trajnostnega razvoja se navezuje na osnovno poslanstvo olimpizma in Olimpijske listine, saj OKS – ZŠZ deluje tudi z namenom dolgotrajne promocije olimpizma, vrednot in zgodovine športa, ki je korenito prispevala k razvoju športnih, izobraževalnih, kulturnih in mnogih drugih področij po celem svetu. Poleg teh pa OKS – ZŠZ, upoštevajoč vidike trajnostnega razvoja in kodeksa o varovanju okolja, mora prispevati k razvoju družbe, lokalnih okolij, slovenskih proizvodov, ter pri izvajanju aktivnosti in prireditev primerno ravnati z vsemi elementi varovanja okolja in narave.

Prostovoljstvo
Delovanje športnih organizacij v Sloveniji temelji na prostovoljnem delu. Prostovoljstvo obravnavamo kot vrednoto, ki omogoča delovanje OKS-ZŠZ, vključenost predstavnikov športnih organizacij v Skupščino, Izvršni odbor, druge odbore in komisije. Poleg visoko razvitega poslovnega dela organizacije in usposobljenega zaposlenega kadra, je prostovoljstvo temelj dolgoročnega razvoja v najširšo korist slovenskega športa.