Pravica do uporabe olimpijskih simbolov

Pravica do uporabe olimpijskih simbolov: olimpijski krogi, olimpijska plamenica, olimpijski ogenj, olimpijska zastava, olimpijsko geslo in olimpijska himna ter beseda »olimpijski« in druga povezana terminologija

Vse pravice uporabe olimpijskega simbola, olimpijske zastave, olimpijskega gesla in olimpijske himne ima izključno Mednarodni olimpijski komite. Mednarodni olimpijski komite ima tudi vse pravice kakršne koli vrste v zvezi z uporabo olimpijskega ognja in olimpijskih plamenic. Mednarodni olimpijski komite si pridržuje izključno pravico do uporabe olimpijskega simbola, zastave, gesla in himne v oglaševalske, komercialne ali dobičkonosne namene. Uporaba znaka v kakršne koli oglaševalske, komercialne ali dobičkonosne namene je skrbno določena in mora biti skladna s pravili Olimpijske listine.

Uporaba olimpijskega simbola mora, skladno z Olimpijsko listino, prispevati k razvoju olimpijskega gibanja in ne sme zmanjšati njegovega dostojanstva. Prepovedana je kakršna koli zveza med olimpijskim znakom in proizvodi oziroma storitvami, če taka zveza ali miselna povezava ni združljiva z osnovnimi načeli Olimpijske listine ali vloge Mednarodnega olimpijskega komiteja, kot jo določa Olimpijska listina.

Mednarodni olimpijski komite lahko sproži postopke za nacionalno ali mednarodno pravno zaščito olimpijskega simbola, zastave, gesla in himne. Tudi če državna zakonodaja ali registracija blagovne znamke nacionalnega olimpijskega komiteja zagotavlja zaščito olimpijskega simbola, lahko ta simbol črpa iz tega izhajajoče pravice le skladno z navodili izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Vsak nacionalni olimpijski komite je odgovoren Mednarodnemu olimpijskemu komiteju za izpolnjevanje pravil olimpijskih simbolov v najširšem smislu in določb k tem pravilom v svoji državi. Nacionalni olimpijski komite mora storiti vse potrebno za prepoved kakršne koli rabe olimpijskega simbola, zastave, gesla ali himne, ki bi bila v nasprotju s temi pravili ali njihovimi določbami. Poskrbeti mora za zaščito izrazov »olimpijski« in »Olimpijada« v korist Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Nacionalni olimpijski komite lahko kadar koli zaprosi Mednarodni olimpijski komite za pomoč glede spoštovanja prepovedi neupravičene uporabe olimpijskih simbolov ali glede zaščite olimpijskega simbola, zastave, gesla ali himne in za razrešitev kakršnih koli nesoglasij, ki bi lahko nastala v teh zadevah s tretjo stranko.

Nacionalni olimpijski komite lahko uporablja olimpijski simbol, zastavo, geslo in himno samo v okviru svojih nedobičkonosnih dejavnosti, če taka raba prispeva k razvoju olimpijskega gibanja, če ne ruši njegovega dostojanstva in če pridobi predhodno odobritev izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Olimpijski simbol lahko izdelata tudi nacionalni olimpijski komite in organizacijski komite olimpijskih iger. Vsi lahko v svojem olimpijskem simbolu uporabijo olimpijske kroge, toda tako, da ne ustvarjata nevarnosti, da bi lahko prišlo do zamenjave med takim znakom in olimpijskimi krogi ali drugimi olimpijskimi znaki. Znak nacionalnega olimpijskega komiteja, ki vključuje olimpijske kroge, potrdi izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja.