Pravica do uporabe simbolov olimpijskih iger

Pravica do uporabe simbolov olimpijskih iger: znak olimpijskih iger, »wordmark« (besedna oznaka), maskote, piktogrami, slogan, uradna glasba

Simboli olimpijskih iger so zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo v državi gostiteljici. Med simbole olimpijskih iger spadajo uradna imena olimpijskih iger, besede, znaki, logotipi, maskote, piktogrami in vsi drugi simboli povezani z olimpijskimi igrami. Nepooblaščena in neupravičena uporaba simbolov olimpijskih iger je strogo prepovedana. Katera koli različica prikazanih simbolov je zakonsko zaščitena.

Vsi olimpijski simboli, oblikovani za posamezne olimpijske igre, so lastninska pravica organizacijskega komiteja olimpijskih iger. Pravilnost oblikovanja in pravico uporabe pa določa Olimpijska listina in potrjuje izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Organizacijski komite olimpijskih iger zagotavlja zaščito lastninske pravice olimpijskega znaka in maskote olimpijskih iger v korist Mednarodnega olimpijskega komiteja v državi prirediteljici in na mednarodnem področju. Tudi ko se olimpijske igre že končajo, lahko samo organizacijski komite olimpijskih iger in nacionalni olimpijski komite države gostiteljice izkoriščata olimpijski znak in maskoto. Enako velja tudi za vse druge oznake, vzorce, značke, plakate, predmete in dokumente, povezane z olimpijskimi igrami in pripravami nanje, med odvijanjem in pred koncem iger, ki pa ne sme presegati konca koledarskega leta, v katerem so bile te olimpijske igre. Ko to obdobje mine, postanejo vse pravice do olimpijskega znaka ali v zvezi z njim, maskoto in drugimi simboli, vzorci ter značkami izključno last Mednarodnega olimpijskega komiteja. Organizacijski komite olimpijskih iger oziroma nacionalni olimpijski komite države, kjer so potekale olimpijske igre, glede na dani primer in v potrebnem obsegu nastopa kot skrbnik in deluje izključno v korist Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Vsaka maskota, oblikovana za olimpijske igre, se šteje za olimpijski simbol. Vzorec mora organizacijski komite olimpijskih iger predložiti v odobritev izvršnemu odboru Mednarodnega olimpijskega komiteja. Maskota se ne sme uporabiti v komercialne namene v državi katerega koli nacionalnega olimpijskega komiteja brez predhodne pisne odobritve izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja.


Vsaka pogodba Organizacijskega komiteja olimpijskih iger, ki vsebuje kakršen koli način oglaševanja, vključno s pravico ali licenco za uporabo olimpijskega znaka in maskote olimpijskih iger, velja samo, če je skladna z Olimpijsko listino in navodili, ki jih daje izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Mednarodni olimpijski komite je tudi lastnik avtorskih pravic do glasbenih del, ki so uradno posebej naročena za olimpijske igre.

Za kazni ob neupoštevanju teh predpisov je pristojen izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja.