Model pravilnika in meril za vrednotenje LPŠ

V letu 2014 je stopil v veljavo novi Nacionalni program športa 2014 -2023 in njegov Izvedbeni načrt, ki k ureditvi področja pristopa pregledneje ter v primerjavi z minulim omogoča organiziranost športa po sodobnejšem ustroju. Skladno s tem je potrebno tudi na lokalni ravni pristopiti k spremembam pravilnikov in posledično meril za sofinanciranje športa na lokalni ravni iz sredstev Letnega programa športa iz občinskega proračuna.

 

Da bi uskladili sistem financiranja športa na lokalni ravni, se je OKS-ZŠZ skupaj z športnimi zvezami občin (ŠZO) lotil priprave Modela pravilnika in meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini, ki zajemata vsa področja nove nacionalne strategije, ki so bile priznana kot javni interes športa. Upoštevani so tudi primeri dobrih praks iz lokalnih okolij in zagotovljena je tudi univerzalnost uporabe kriterijev tako za male kakor tudi za srednje in velike občine.

Ta dva dokumenta lahko občine uporabijo, kot vzorec pri oblikovanju novih dokumentov za potrebe športa v posamezni občini.

Model pravilnika in meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini

 

Velikost vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih tekmovalnega športa različnih kakovostnih stopenj in starostnih kategorij - pojasnila k dokumentu


Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji

 

V novembru 2015 je OKS-ZŠZ organiziral posvete na katerih je model pravilnika in meril predstavil zainteresirani strokovni javnosti:

  1.              4.11. ob 12. uri v Novem mestu, Glavni trg 7,  sejni sobi Mestne hiše - rotovž Novo mesto.
  2.            10.11. ob 16. uri v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, sejna soba Mestne občine Nova Gorica. 
  3.            12.11. ob 17. uri v Mariboru. Ulica heroja Šlandra 10, Best western hotel Plus Piramida.
  4.            17.11. ob 13 uri v Murski Soboti, Kardošova 2, sejna soba Mestne občine Murska Sobota.
  5.            18.11. ob 12. uri v Jesenicah, Cesta Franceta Prešerna 45, banketna dvorana Kolpern. 
  6.            24.11. ob 16.30 v Velenju, Titov trg 1, skupščinska dvorana Mestne občine Velenje. 
  7.            26.11. ob  15.00 v Ljubljani, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, velika dvorana upravne stavbe Ljubljana Vič. 

 

 PPT PREDSTAVITEV

 

DEMONSTRACIJA VREDNOTENJA

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI