Programi usposabljanja v športu

Programi usposabljanja

Strokovni delavci so eden najpomembnejših vzvodov uspešnega razvoja in konkurenčnosti vsake organizacije, česar se zaveda tudi država. Zato njihovo izobraževanje in usposabljanje redno podpira prek sredstev Evropskega socialnega strukturnega sklada.

Cilj koalicij za razvoj človeških virov je v izboljšanju izobrazbene strukture delavcev ter njeni prilagoditvi potrebam gospodarstva in trga dela, kar je nedvomno izrednega pomena za razvoj slovenskega športa.
 
OKS skupaj z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami aktivno sodeluje pri pripravi in izvedbi programov usposabljanja strokovnih sodelavcev na področju športa in s športom povezanih dejavnosti.

Usposabljanje v športu je opredeljeno z Zakonom o športu, na osnovi katerega nosilci programov – panožne športne zveze, izvajajo programe usposabljanja, OKS pa h koordinaciji in razvoju teh programov zavezuje Nacionalni program športa.
 
OKS je v letu 2005 razvil 8 lastnih programov usposabljanja na področju strokovno-organizacijskega dela v športu.

Za razvoj in izvedbo programov usposabljanja si prizadeva koristiti sredstva države, zagotovljena prek sredstev Evropskih strukturnih skladov, in sredstva, za katera kandidira direktno prek programov Evropske unije (Grundtvig, Leonardo da Vinci).

 

V letu 2006 je evropska komisija potrdila projekt s ciljem razvoja progama izobraževanja na področju managementa športnih objektov pridobil prva EU sredstva iz programa Leonardo da Vinci.
 
Leta 2006 je OKS začel s pripravo nacionalnega projekta E-izobraževanje za vrhunske športnike, katerega sredstva bo zagotovil iz EU programa eContentPlus.

Organigram področja Programi izobraževanja in usposabljanja