Predstavitev

Projekt usposabljanja strokovnih delavcev v športu 2011-2014

Projekt usposabljanja strokovnih delavcev v športu 2011-2014

Konzorcij, ki ga sestavljajo poslovodeči konzorcijski partner OKS-OLIMP d.o.o. in konzorcijska partnerja Planinska zveza Slovenije, ter  Twirling zveza Slovenije je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacij »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2011-2014«  izbran izvajalec programov usposabljanj in licenčnih seminarjev.


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju« ter javnega razpisa za izbor projektov za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2011-2014.

Namen projekta

Namen projekta je spodbujanje zaposlovanja za zagotavljanje večje mobilnosti in strokovni razvoj delavcev na področju športa in s športom povezanimi dejavnostmi. Vključenim v usposabljanja želimo omogočiti večjo ponudbo kakovostnih programov usposabljanj in večjo dostopnost do programov usposabljanj in licenciranj na področju športne rekreacije, športnega turizma, interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega športa, strokovno – organizacijskega dela v športu in upravljanja s športno infrastrukturo.

Cilj projekta

 

Cilj projekta je izboljšanje izobrazbene strukture delavcev ter njeni prilagoditvi potrebam gospodarstva in trga dela, kar je nedvomno izrednega pomena za razvoj slovenskega športa.
Kvantitativni pokazatelji:

  • 51 partnerjev na projektu, od tega 3 člani konzorcija, ter 48 NPŠZ in drugih športnih organizacij, ki so s pogodbo o sodelovanju na projektu za čas trajanja projekta prenesli izvajane v pogodbi določenih aktivnosti na OKS-OLIMP d.o.o.
  • 72 panog,
  • 246 različnih programov usposabljanj in licenčnih seminarjev,
  • 47 različnih programov usposabljanja na 3. stopnji,
  • 110 različnih programov usposabljanja in licenčnih seminarjev, ki od leta 2009 naprej še niso bili sofinancirani s sredstvi ESS.
  • število usposobljenih oseb na  projektu 2785 od tega 837 žensk,
  • število licenciranih oseb na projektu 4617 od tega 1250 žensk.


  Konzorcij bo zastavljen cilj dosegel z regionalno razpršenim izvajanjem programov usposabljanj in izvedbo licenčnih seminarjev v športu v različnih nacionalnih panožnih športnih zvezah in drugih športnih organizacijah; le te bodo zagotovile vsaj 2000 posameznikom, da bodo prejeli javno veljavno diplomo o usposobljenosti (od tega vsaj 400 žensk) in vsaj 4000 posameznikom, da bodo prejeli veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela v športu (od tega vsaj 800 žensk) v letih 2011, 2012, 2013 in 2014. V projektu je zagotovljena enakost med spoloma in enake možnosti.

  Za dosego namena in cilja razpisa konzorcij izvaja naslednje aktivnosti:

  • usposabljanje strokovnih delavcev za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela v športu,
  • usposabljanje strokovnih delavcev za druga strokovno organizacijska dela v športu,
  • licenčni seminarji.


  Programi usposabljanja so  namenjeni vsem, ki želite postati vaditelji, učitelji ali trenerji v izbrani športni panogi in s športom povezanih dejavnosti.  Nazivi strokovne usposobljenosti v športu so razdeljeni na tri stopnje, pri katerih je pridobljena nižja stopnja pogoj za napredovanje v višjo stopnjo (ostali specifični pogoji posamezne panoge so navedeni v besedilu razpisa programa).

   

  Proces usposabljanja kadrov  je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj, praktičnih vsebin v obliki izvedbe vaj,  preverjanja znanja in opravljanja prakse. Za uspešno zaključeno usposabljanje kandidat prejme diplomo, ki jo izda nosilec usposabljanja skupaj z izvajalcem.

   

  Pridobljeno znanje moramo sproti dopolnjevati z vedno novimi informacijami v zvezi z aktualnim napredkom posameznega športa in na področju strokovno organizacijskega dela v športu. Ker si prizadevamo, da bi delo usposobljenih  kadrov potekalo strokovno in varno v sodelovanju z nosilci programov usposabljanja izvajamo licenčne seminarje

   

  Licenca je potrdilo o permanentnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je pogoj za opravljanje strokovnega dela v športu in jo izda Olimpijski komite Slovenije na osnovi 31. člena Zakona o športu.

  Aktualne razpise lahko zasledite v rubriki razpisi (lahko izbirate med različnimi pogledi:  mesečni - tedenski - vsi dogodki - športne panoge). Navodila za prijavo so zapisana v zadnjem zavihku. Glede na prosta mesta bomo na program povabili kandidate, ki so oddali popolno in pravočasno prijavo.

  Rok za izvedbo projekta: ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2014.