Opis programa

Opis zaposlovanja vrhunskih športnikov in trenerjev

OKS aktivno sodeluje pri zaposlovanju športnikov in trenerjev v državni upravi s pripravo kriterijev in spremljanjem izvajanja sporazuma o zaposlovanju.

 

Število športnikov in trenerjev, kandidatov za zaposlitev je običajno večje, kot je na voljo prostih mest, zato je Strokovni svet za tekmovalni šport oblikoval kriterije za oblikovanje skupne prednostne liste kandidatov, ki jih predlagajo nacionalne panožne športne zveze. 

 

Osnovno izhodišče za razvrstitev na prednostno listo je športnikov dosežek oziroma uvrstitev na največjih mednarodnih tekmovanjih. 

 

Prednostna lista športnikov in trenerjev, kandidatov za zaposlitev, se bo oblikovala 1x letno  - 1.10. v posameznem letu.